bg-top

REGULAMIN


Regulamin przewozów obowiązujący na liniach komunikacyjnych firmy „DAMil-Trans”.

§ 1

Pasażerowie korzystający z przejazdów oraz kierujący pojazdami i kontrolerzy  zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad porządkowych.

§ 2

 1. Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub jego wyposażenia.
 2. Przewoźnik nie odpowiada wobec pasażera za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

§ 3

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynnośœci związanych ze zmianą kierunku jazdy.
 3. Kierujący pojazdem po zakończeniu czynności, o których mowa w punkcie 2. zobowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom czekającym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.

§ 4

 1. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” zobowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką.
 2. Sygnał odjazdu z przystanku daje kierujący pojazdem po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go.
 3. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenie do zamykania drzwi zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem drzwi. 

§ 5

 1. Pasażer, który zajmie miejsce z napisem lub symbolem „dla inwalidy”, „dla osoby z dzieckiem na ręku”, itp. obowiązany jest zwolnić je w przypadku zgłoszenia się osoby dla której takie miejsce jest przeznaczone.
 2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu. 

§ 6

 1. Pasażer, który wykupił bilet miesięczny i podjął decyzje o niekorzystaniu z biletu miesięcznego może go zwrócić do 7 dni od daty zakupu. Za niewykorzystane dni przejazdu firma zwróci należności pomniejszone o opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości biletu. W przypadku zwrotu biletu z powodu zmiany rozkładu jazdy przez „DAMil-Trans” opłata manipulacyjna nie będzie pobrana. Od dnia 01.09.2020 r. nie przyjmujemy zwrotów biletów miesięcznych z ulgą uczeń.
 2. Pasażerowie posiadający EM-Karty są zobowiązani każdorazowo przy wsiadaniu do autobusu do przyłożenia karty do kasy fiskalnej znajdującej się w autobusie w celu wczytania danych do systemu. Nie dostosowanie się do niniejszego paragrafu podlega karze w wysokości 15 zł.

   

§ 7

 1. Kierujący pojazdem lub kontroler może odmówić przewozu osób nietrzeźwych oraz niebezpiecznych lub uciążliwych dla innych pasażerów.
 2. Osoby o których mowa w punkcie 1 obowiązane są na wezwanie kierującego opuścić pojazd bez prawa zwrotu wartości biletu. 

§ 8

 1. Rzeczy zabierane przez pasażerów do pojazdów nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, stwarzać możliwośœci wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, przeszkadzać pasażerom i narażać ich na niewygody.
 2. W pojazdach można przewozić małe zwierzęta pokojowe, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednim opakowaniu (w koszach, skrzynkach, klatkach) zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody.
 3. Przewóz psów, w liczbie nie więcej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony pod warunkiem, że podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa oraz pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.
 4. Pasażer na żądanie współpasażera zobowiązany jest zdjąć plecak. Z żądaniem takim może również wystąpić kierujący pojazdem i kontroler biletów.
 5. Osoby, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i obowiązane są mieć przy sobie broń palną w czasie przejazdu służbowego, muszą ją odpowiednio zabezpieczyć podczas przejazdu.

   

§ 9

Zabronione jest:
– otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,
– nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
– wsiadanie do pojazdu po sygnale do odjazdu lub uprzedzeniu przez obsługę, że wolnych miejsc nie ma,
– zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
– wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
– korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,
– palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych,
– wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
– wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody,
– przewożenie w wózku dziecka nie zapiętego szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka,
– wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
– umieszczanie na siedzeniach zwierząt i bagażu.

Opłata dodatkowa za brak biletu w autobusach firmy „DAMil-Trans”

Regulamin obowiązuje od: 01-02-2024r.

Niniejszy regulamin został ustalony na podstawie:
# Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Z 2000 r. nr 50 poz 601 z późniejszymi zmianami)
# Ustawy o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Z 2004 r. nr 204 poz 2088 z późniejszymi zmianami)