bg-top

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIĄZKU Z WYDANIEM
SPERSONALIZOWANEGO ELEKTRONICZNEGO BILETU MIESIĘCZNEGO

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „DAMil-Trans” Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób i Rzeczy Danuta Cząstka-Sroka z siedzibą 37-713 Ujkowice 43a, adres do korespondencji 37-500 Jarosław, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 54.
 2. Firma „DAMil-Trans” powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem Biura Obsługi Pasażera: 37-500 Jarosław, ul. Józefa Poniatowskiego 54.
 3. W celu umożliwienia firmie „DAMil-Trans” identyfikacji właściciela Spersonalizowanego Elektronicznego Biletu Miesięcznego (zwanego dalej SEBM) w razie wydania nowego SEBM oraz w razie wydania kolejnego nowego SEBM w przypadku jego utraty, niezbędne jest wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W przypadku braku wyrażenia przez Panią/Pana ww. zgody nie będzie możliwe wydanie przez „DAMil-Trans” kolejnego SEBM oraz nowego SEBM w przypadku jej utraty.
 4. W celu umożliwienia „DAMil-Trans” przekazania drogą korespondencyjną Pani/Panu informacji związanych z wydaniem SEBM, niezbędne jest wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgodny na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. W przypadku braku wyrażenia przez Panią/Pana ww. informacji, dane te będą dostępnie wyłącznie w Biurze Obsługi Pasażera w Jarosławiu przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 54.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych dotyczących numeru SEBM, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju zakodowanego biletu miesięcznego, godziny, daty oraz linii w której aktywowano SEBM, godziny i daty kontroli, zablokowanych SEBM będą przetwarzane w związku ze świadczeniem przez „DAMil-Trans” usług transportowych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L nr 119)(dalej jako RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
  Informujemy również, że:
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez firmę „DAMil-Trans” przez okres 3 lat od momentu wygaśnięcia ostatniego biletu miesięcznego zakodowanego na SEBM. Po tym terminie dane osobowe zostaną bezpowrotnie usunięte.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art 13 ust 2 lit b) RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych – gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, zgodnie z art 13 ust 2 lit b) RODO.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art 13 ust 2 lit b) RODO;
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art 13 ust 2 lit b) RODO
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art 13 ust 2 lit b) RODO;
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych przez firmę „DAMil-Trans” w każdej chwili, zgodnie z art 13 ust 2 lit c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art 14 ust 2 lit d) RODO
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art 13 ust 2 lit d) RODO.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania Spersonalizowanego Elektronicznego Biletu Miesięcznego (dalej jako SEBM).
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pana/Pani prawa i obowiązki.
  Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: „DAMil-Trans” Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób i Rzeczy Danuta Cząstka-Sroka, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 54, 37-500 Jarosław.

Na podstawie art 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L nr 119) niniejszym:

wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w SEBM zarządzanych przez firmę „DAMil-Trans” z siedziba 37-713 Ujkowice 43a, adres do korespondencji ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 54, 37-500 Jarosław, w celu umożliwienia identyfikacji właściciela Spersonalizowanego Elektronicznego Biletu Miesięcznego w razie zakupu biletu, wydania kolejnego SEBM lub wydania nowego SEBM w przypadku jego utraty.